Operativni sistem: Windows
Uređaji: PC, Palmtop Visual Basic.NET, SQL Server

Otkrij još

MOGUĆNOST USKLAĐIVANJA SA TVOJIM POTREBAMA

Track paket se prilagođava vašem načinu rada i može se integrisati sa vašim ERP softver.

Na osnovu bogatog iskustva stečenog u radu sa klijentima i nakon više od 20 godina poslovanja, stvorena su tri vertikalna softverska rešenja koja mogu da zadovolje sve potrebe kompanija iz sektora prehrambene industrije.

 • Upravljanje receptima

 • Proizvodnja i obračun potreba

 • Planiranje I proizvodnja

 • Izrada

 • Kvalitet i nutritivne vrednosti

 • Izdavanje naloga preko palmtopa

 • Pakovanje

 • Upravljanje poljoprivrednim ugovorima

Recepti

 • Upravljanje sastojcima i neophodnim količinama za proizvodnju poluproizvoda ili gotovog proizvoda.
 • Mogućnost upravljanja proizvodnim oblastima.
 • Mogućnost zadavanja dodatnih troškova uz postojeći recept.
 • Obrada više nivoa poluproizvoda.

Proizvodnja i obračun potreba

 • Povezivanje serije poluproizvoda ili gotovih proizvoda sa serijama upotrebljenih sirovina.
 • Skladištenje proizvedenog artikla i istovar sirovina.
 • Upravljanje Silosima.
 • Etiketiranje pojedinačnih jedinica, kutija, paleta.
 • Istovar sirovina: fIfO, fEfO, iščitavanje barkodova robe preko palmtopa.
 • Simulacija proizvodnje.

Planiranje proizvodnje

 • Analiza potreba klijenta i minimalne zalihe za određivanje artikala i proizvodnih količina
 • Provera stanja sirovina u magacinu neophodnih za proizvodnju.
 • Izrada proizvodnog plana, definicija proizvodnih oblasti i datumi
 • Stanje magacina serije sirovine.

Izrada

 • Upravljanje sečenjem artikala (npr. sečenje piletine)
 • Upravljanje klasifikacijom artikala (npr. klasifikacija voća i povrća)
 • Štampanje etiketa
 • Istovar u magacin dolazne serije za obradu/klasifikacija i utovar u magacin izlaznih serija.

Kvalitet i nutritivne vrednosti

 • Spisak personalizovanih podataka vidljivih radnicima.
 • Klasifikacija podataka po artiklima/proizvodnim serijama i memorisanje provere, faze i dobijenih vrednosti.
 • Upravljanje nutritivnim vrednostima prema zadatoj težini i/ili količini.

Pakovanje po težinama

 • Unos ulaza/prodaja preko WI-FI palmtopa sa podacima o dobavljaču/klijentu.
 • Izdavanje radnih nalogapreko bežičnih palmtopova prema zahtevama klijenata i narudžbinama klijenata.
 • Kontrola narudžbina i isporuka u realnom vremenu.
 • Iščitavanje bar kodova EAN 128 prema Indicod standardima.
 • Unošenje u dokument podataka očitanih preko palmtopa.

Prodaja, nabavke i izdavanje naloga preko palmtopa

 • Realizacija narudžbina klijenata preko uređaja povezanog za štampač etiketa.
 • Beleženje dobijene težine i obeležavanje etiketom pojedinačnih komada.
 • Upravljanje kartonima/paletima i štampanje etiketa.
 • Iščitavanje bar kodova EAN 128 prema Indicod standardima.
 • Unos u dokument izdatih naloga preko radnih stanica.

 • Klanica.

 • Kupovina svežeg mesa.

 • Vakuumiranje i pakovanje.

 • Razvrstavanje po proizvodnim serijama.

 • Prodaja.

 • Izdavanje naloga preko palmtopa.

Klanica

 • Utovar grla za klanje u klanicu
 • Upravljanje radom i obeležavanjem komada dobijenih klanjem
 • Upravljanje obaveznim podacima sledljivosti i dodatnim informacijama
 • Otvaranje fajlova koji se šalju u Nacionalnu banku podataka

Kupovina svežeg mesa

 • Utovar u magacin kupljene robe (meso koje dolazi iz drugih klanica)
 • Upravljanje obaveznim podacima sledljivosti i dodatnim informacijama
 • Unos podataka o sledljivosti sa tekst fajla
 • Štampanje ulaznih etiketa

Vakuumiranje i pakovanje

 • Upravljanje procesom rada
 • Merenje i obeležavanje komada mesa koji se vakuumiraju
 • Upravljanje i obeležavanje kartona i paleta

Razvrstavanje po proizvodnim serijama

 • Upravljanje proizvodnim serijama mesa raličitih životinja
 • Upravljanje homogenim proizvodnim serijama (sastavljenih od sirovina sa istim obaveznim podacima sledljivosti)
 • Štampa etiketa

Prodaja

 • Istovar prodate robe podeljene po klijentu/odredištu
 • Štampanje prodajnih nota
 • Unos prodajnih podataka u dokument

Izdavanje naloga preko palmtopa

 • Izdavanje narudžbina klijenata
 • Iščitavanje identifikacionih šifara dostavne robe
 • Real-time kontrola poklapanja naručene i isporučene robe
 • Unos prodajnih podataka u dokument
 • Štampanje prodajnih nota

 • Prodaja i nabavka

 • Dnevnik uzgoja

 • Upravljanje troškovima uzgoja

 • Unapređeno upravljanje

 • Unapređeno upravljanje

 • Planiranje i proizvodnja

 • Klasifikacija pasoša biljaka

 • Upravljanje magacinom preko palmtopa

VOĆE I POVRĆE

Prodaja i kupovina

 • Ulaz i izlaz voća sa podacima o pakovanju (2 različita tipa za svaki red dokumenta)
 • Količine škarta nakon uzorkovanja, unos dobijenih procenata i automatski istovar magacina

Dnevnik uzgoja

 • Posebne informacije za potrebe štampanja dnevnika uzgoja u fazi konzumiranja/istovara iz magacina proizvoda koji se koriste u poljoprivrednom uzgoju.
 • Plan uzgoja prema vrsti zemljišta, gajenja i kulture
 • Štampanje dnevnika uzgoja za uzgoj i za proizvod

Upravljanje troškovima uzgoja

 • Prikaz troškova trgovinskih proizvoda u fazi nabavke/skladištenja i u fazi konzumiranja u zavisnosti od uzgoja i zemljišta
 • Prikaz utrošenog radnog vremena personala i mašina u zavisnosti od uzgoja i zemljišta

Unapređeno upravljanje preko touch screen monitora

 • Maske za touch screen monitore sa brzim i vođenim unosom utrošenog vremena
 • Prikaz utrošenog vremena po svakom radniku ponaosob i po timu radnika prema ceni radnog sata
 • Vođeni odabir koji olakšava unos podataka

RASADNIK

Proizvodnja

 • Povezivanje serije proizvoda sa serijom upotrebljenih sirovina
 • Utovar i skladištenje proizvedenog artikla i istovar sirovina
 • Obeležavanje biljaka
 • Dodeljivanje broja pasoša proizvodnoj seriji biljaka

Klasifikacija i pasoš biljaka

 • Istovar i skladišetenje ulaznih serija, klasifikacija i utovar i skladištenje izlaznih proizvodnih serija.
 • Štampanje etiketa
 • Dodeljivanje broja pasoša klasifikovanoj seriji biljaka

Štampanje sertifikata

 • Unos za svaku seriju biljaka za sertifikaciju informacija u vezi sa zemljištem
 • Štampanje sertifikata o virusima, garancije, CAC

Izdavanje naloga preko palmtopa

 • Izdavanje narudžbina klijenata preko bežičnog palmtopa
 • Iščitavanje identifikacionih bar kodova serije biljaka
 • Unos u dokument podataka dobijenih preko palmtopa

Sledljivost vegan proizvoda

Softver sledljivosti prehrambenih proizvoda Track je idealno rešenje i za sertifikovanje vegan prehrambenih proizvoda s obzirom da garantuje sledljivost kako proizvodnih serija tako i sastojaka, pa se na taj način garantuje odsustvo primesa životinskog porekla.

POLJE DELOVANJA TRACK PAKETA

OBELEŽAVANJE SIROVINE

Unos podataka direktno u primljeni DDT (transportni dokument) ili u fakturu nakon obavljenog prijema; štampa etiketa koje se lepe na kolete.
Iščitavanje preko palmtopa šifara EAN128 koje se nalaze na etiketama dolazne robe i naknadni unos tako dobijenih informacija u dobijeni DDT (transportni dokument).