MILESTONES

 • [2002] Reg. CE br.178 Evropski parlament

 • [2005] sledljivost – obaveza za sve prehramebene proizvođače

 • [2011] reg. EU 931/2011 u vezi sa zahtevima sledljivosti prema Pravilniku (CE) br. 178/2002

 • [2011] Pravilnik (EU) br. 1169/2014

 • [2012] Pravilnik EU 16/2012 u vezi sa smrznutim prehrambenim proizvodima životinjskog porekla

“Sledljivost nije samo zakonska obaveza već i garancija zdravlja u budućnosti”.

UREDBA CE br. 178/2002

Uredba (CE) br. 178/2002 Evropskog paralmenta i Evropskog saveta, koja je stupila na snagu 01. januara 2005. godine, reguliše sledljivost prehrambenih proizvoda i upućuje na obavezu sledljivosti hrane, đubriva, životinje ili sastojaka koji ulaze u sastav prehramebnih proizvoda ili đubriva tokom proizvodnog procesa, prerade i distribucije. Prehrambeni sektor mora dakle da uvede takve sisteme i procedure na osnovu kojih nadležni organi mogu da dobiju sledeće informacije:

 • ko je dobavljač prehrambene namirnice, đubriva ili nekog od sastojaka koji se nalazi u prehrambenom proizvodu?
 • Podaci o preduzećima koji su dobavljači proizvoda… u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije sledljivosti i praćenja porekla hrane.

Osim toga, hrana i đubrivo koji uđu na tržište Evropske unije moraju biti adekvatno etiketirani ili identifikovani radi što laše sledljivosti i praćenja porekla hrane.

Mogućnost praćenja proizvoda duž celokupnog proizvodnog lanca u cilju garancije bezbednosti i kvaliteta je prepoznata kao ključni i prioritetni element u politici Evropske unije. Iz tog razloga je Evropska unija usvojila Uredbu br. 1169/2011 (obavezujuće mere počev od decembra 2014. godine) u vezi sa informacijama o prehrambenim proizvodima koje treba da budu dostupne potrošačima. Osnovni principi i obaveze koji regulišu ovaj sektor (uredba EC br. 178/2002) i kasnije verzije (uredba EC br.931/2011; uredba EC br. 16/2012; uredba EU br. 1169/2011) uvode obavezu sledljivosti svih prehrambenih proizvoda i đubriva u cilju bezbednosti hrane, kvaliteta i transparentnosti podataka.

„Iz tog razloga, svi proizvođaći i prerađivači prehrambenih artikala moraju posedovati softver koji će im omogućiti praćenje porekla hrane i preko kojeg će moći da pojednostave svoje radne procese, umanje faktore rizika i troškove poslovanja.”

CILJEVI UREDBE

SLEDLJIVOST OMOGUĆAVA:

 • Sastavljanje spiska kupaca proizvoda
 • Olakšava povlačenje proizvoda sa tržišta
 • Pojednostavljuje pronalaženje odgovornih lica u slučaju štete nastale pokvarenom namirnicom

UREDBA UE BR. 1169 IZ 2011. NA SNAZI OD 13. DECEMBRA 2014.

 • Poboljšano etiketiranje prehrambenih proizvoda
 • Važne, čitljive i razumljive informacije
 • Odgovorna kupovina

ETIKETIRANJE

Od 01.aprila 2015. je postalo obavezno u celoj EU da se označi etiketa porekla svežeg svinjskog, ovčijeg, kozijeg i mesa peradi (kao što je slučaj, na primer, pilećeg i ćurećeg mesa koje nije italijansko, s obzirom da italijansko pileće meso nosi etikete još od vremena pilićeg gripa).
Obaveza je bliže određena Uredbom (EU) br. 1169/20114 – koja je stupila na snagu 13. decembra 2014. godine i kojom su definisane nove zakonske regulative u vezi sa etiketiranjem prehrambenih proizvoda. Svaka etiketa na sebi treba da sadrži podatke o mestu uzgoja, o klanici, dok podaci o zemlji porekla nisu obavezni.Donet je takođe set zakona za svaku vrstu proizvodnje, čime se garantuje istovetnost mesta uzgoja sa mestom na kojem je životinja provela veći deo vremena. U slučaju mlevenog mesa, neophodno je navesti da li je mleveno meso uzgojeno i obrađeno u EU ili u zemljama koje nisu članice EU.

PRAĆENJE POREKLA

PRAĆENJE POREKLA (TRACK)

Praćenje porekla označava praćenje tragova koji se očitavaju na odgovarajućoj etiketi.
Ovo je ključni termin u prehrambeno-prerađivačkoj industriji i obuhvata sledeće:

 • nove higijenske i sanitarne parametre koju su postali obavezno nakon uvođenja zakona
 • Sve veće zahteve potrošača u vezi sa bezbednošću hrane
 • Potreba kompanija da budu inovativne kako bi na taj način podigle svoju konkurentnost

SLEDLJIVOST (TRACE)
Označava mogućnost praćenja porekla.

SLEDLJIVOST

Softver TRACK omogućava nadgledanje interne proizvodne serije i/ili dobavljača i dostavlja detaljan prikaz praćenja.
Štampane etikete sadrže sažete informacije o sledljivosti, kako internih proizvodnih serija tako i dobavljačkih serija, a koji bivaju identifikovani preko odgovarajućeg artikla/proizvoda.Obojeni indikatori omogućavaju brzo pronalaženje prodajne ili skladištene robe, uz konstantan monitoring svih glavnih segmenata planiranja:

 • Proizvodnja u skladištu
 • Proizvodnja prodata Klijentu
 • Datum
 • Prodata ili preostala količina